Page 2 of 3

Each one of the Pin Yin "words", in this colour, below denotes one Chinese character...... 

(this colour denotes an English approximation - try a (heavier) New Zealand accent (short 'i') with the pin yin 'e' and you'll be almost bang on)
                

bo

bor

ba  

bah

ban 

bun

bang

bung

ben   

bin

beng 

bing

bi

bee

bin 

bean

bing

rubbing 

bu

bull

po

por

 pa 

pah

 pan

pun

pang

pung 

pen

pin

peng

ping

pi  

pee

pin  

peen

ping 

clapping

pu

pull

mo 

mor

ma 

mah

man 

mun

mang

mung

men

min

meng

ming

mi 

me

min

mean

ming 

dreaming

mu

mull

fo

for

fa

fah

fan

fun

fang 

fung 

fen

fin

feng

*fing

fu

full

                                                                               (*"foong" in Taiwan the oo sound is the same as for the dope-smoking water pipe - the "boong"  I seen it in a movie ha'nt I? ) 

 

 

ao and ou sounds should be pronounced as if you had a big plum in your mouth. ao needs to be pronounced as the "ou" in "ouch"!

bai 

buy

bei 

bay

bie

bier

bao

bow

biao

bee yow

bian

 bien

pai 

pie

pei 

pay

pie 

pier

pao

pow

pou 

pole

piao  

pee yow

pian

pien

mai

my

mei

may

mie 

mere

mao

mow

mou

mole

miu

me-old 

miao 

meeow

mian

mien

fei

fay

                     


             
 

de

der

da   

dah

dan

dahn

dang

dahng

deng 

ding

di 

dee

ding 

deeng

dong 

doong

du 

*

duan

dwahn

te

ter

ta

tah

tan

tahn

tang

tahng

teng 

ting

ti 

tee

ting 

teeng

tong 

toong

tu 

*

   tuan

twahn

ne

ner

na 

nah

nan

nahn

nang

nahng

nen

nin

neng

ning

ni 

knee

nin 

neen

ning 

neeng

nong 

noong

nu

*

nü 

new

nuan

nwahn

le

ler

la 

lah

lan  

lahn

lang 

lahng

leng 

ling

li  

lee

lin 

lean

ling 

leeng

long 

loong

lu

*

lü  

lew

luan

lwahn

 

this oo sound is closest to "took"'s or "pool"'s oo sound but must be New Zealand accent - not Australian!

* this u sound is closest to the 'u' in 'pull'

this ü is represented with two dots over the u, (Often also written as v if you are typing pinyin) sounds like the "ew" sound in "new" or "few"

dai   

die

dei

day

dui  

dway

die  

deer

dao 

dao

dou 

dole

diu  

dee-oh

diao  

dyao

dian 

dien

  dun  

dwin

duo

dwar

 
tai  

tie

  tui  

tway

tie

tear

tao 

tao

tou  

toll

 

tiao 

 tyao

tian 

tien

  tun 

twin

tuo

twar

 
nai 

nigh

nei  

nay

  nie 

near

nao 

now

  niu  

nee-oh

niao 

nyao

nian

nien

niang  

nyang

  nuo 

nwar 

nue

new-where

lai  

lai

lei 

lay

  lie 

leer

lao 

low

lou 

loll

liu  

lee-oh

liao

lyao

lian 

lien

liang  

lyang

lun   

lwin

luo

lwar

lue

lew-where

again a lighter 'r' sound - New Zealand  or UK accent here again please - not an American 'r'

ao and ou sounds should be pronounced as if you had a big plum in your mouth. ao needs to be pronounced as the "ou" in "ouch"!


 
ge 

ger

gen

gin

geng 

ging

ga 

gah

gan 

gahn

gang

gahng

gong 

goong

gu  

*

gua

gwa

guan 

gwan

guang

gwang

ke  

ker

ken

kin

keng 

king

ka

kah

kan 

kahn

kang

kahng

kong 

koong

ku  

*

kua

kwa

kuan 

kwan

kuang

kwang

he  

her

hen 

hin

heng   

heng

ha  

hah

han  

hahn

hang 

hahng

hong   

hoong

hu

*

hua

hwa

huan

hwan

huang

hwang

          this oo sound is closest to "took"'s or "pool"'s oo sound but must be New Zealand accent - not Australian!
                                                                                                               * this u sound is closest to the 'u' in 'pull'

gai

guy

gei 

gay

gui 

gway

gao 

gow

gou

goal

guai

gwhy

gua

gwa

guo

gwar

kai  

kai

kui 

kway

kao

cow

kou

coal

kuai 

kwhy

kua

kwa

kuo

kwar

hai 

hi

hei 

hay

hui

hway

hao 

how

hou 

hole

huai  

hwhy

hua

hwa

huo

hwar

ao and ou sounds should be pronounced as if you had a big plum in your mouth. ao needs to be pronounced as the "ou" in "ouch"!

                    
                

ji 

gee

jia 

jya

jian  

jien

jiang 

jyang

jin 

gene

jing

geeng

jü  

jew

juan

jew-an

qi 

cheese

qia

chya

qian 

chien

qiang

chyang

qin

cheen

qing 

cheeng

chew

quan

chew-an

xi 

she

xia 

shya

xian 

shien

xiang  

shyang

xin  

sheen

xing  

sheeng

xü 

shew

xuan

shew-an


                                   xi has a kind of 'sh' sound but lighter on the 'h' - not so sloshy.... 2/3 's'  & 1/3 'sh'
 

jie 

jeer

jiao

jyao

jiong

jyong

qie  

cheer

qiao 

chyao

qiong

chyong

xie   

sheer

xiao 

shyao

xiong

shyong

  
 
zi 

dzit

za  

dzah

zan

dzahn

zang 

dzahng

zen

zin

zeng 

zing

zu 

*zull

zun 

dzwin

zuan 

dzwahn

zong

dzoong

ci  

its in

ca 

its after

can 

tsahn

cang

tsahng

ceng

tsing

cu 

*tsull

cun 

tswin

cong

tsoong

si   

sit

sa  

sah

san

sahn

sang

sahng

sen

sin

su  

*sull

sun 

swin

suan 

swahn

song

soong

(New Zealand accent (short 'i') with the pin yin 'e' and you'll be almost bang on)
                                                           * this u sound is closest to the 'u' in 'pull'
                                                     

this oo sound is closest to "took"'s or "pool"'s oo sound but must be New Zealand accent - not Australian!


 

zai 

dzigh

zei 

dzay

zui 

dzway

zao 

dzao

zou

it sold

cai

tsigh

  cui 

itsway

cao

tsao

 
sai 

sigh

  sui  

sway

sao

sao

 
           
                
              
zhi

ranger

zha

jar

zhan

jahn

zhang 

jahng

zhe

jehr

zhen 

gin & tonic

zheng 

ranging

zhu 

joo*

zhun 

jwin

zhuan 

jwahn

zhuang

jwahng

zhong

joong

chi  

children

cha 

char

chan

chahn

chang 

chahng

che

chehr

chen 

chin

cheng

retching

chu 

chook*

chun  

chwin

chuan

chwahn

chuang 

chwahng

chong

choong

shi

shirt

sha 

shah

shan 

shahn

shang 

shahng

she

shehr

shen 

shin

sheng 

shing

shu   

shook*

shun  

shwin

  shuang

shwahng

 
ri   

written

ra 

ra

ran 

rahn

rang 

rahng

  ren 

rin

reng 

ring

ru  

rule

  ruan

rwahn

  rong

wroong

                                     (New Zealand accent (short 'i') with the pin yin 'e' and you'll be almost bang on)


                                     * this u sound is closest to the 'u' in 'pull' or 'rule'
                                            
this oo sound is closest to "took"'s or "pool"'s oo sound but must be New Zealand accent - not Australian!                             

note the vowel sounds of 'chu' and 'chong' are not quite the same 

zhai

jigh

  zhui 

jway

zhao

jowl

zhou 

Joel

zhuai

jwhy

chai  

chigh

  chui 

chway

chao 

chow

chou 

Rachel

chuai

try

shai 

shigh

shei 

shay

shui

shway

shao

shower

shou  

shoulder

shuai

shwhy

                  
                
           

yi 

e

yia 

ya

yan 

Ian

 yang 

young

yong 

Jung

  yin

been

ying 

making

you 

yo cuz!

ye  

yeah

yiu 

yule  

yue

yew-ear

wo 

war

wa  

wah

wan 

one

wang

wahng

wei

way

wen

win

weng 

wing

wu

wool

       
e   

er

er

per

en 

in

                 

                             

ai  

eye

ao

ow!

ei 

a

ou

old

                            
an 

ahn

ang

ahng

en 

in

eng

sing


                             
            

remeber the 'in' (en) is with a heavy kiwi accent - not Australian!

note the w and y sounds are not quite like English - they in fact start with a vowel
'w' starts with u (as in u in bull) and 'y' starts with an English e (i)
Just ask a Chinese person to say:  "In winter when the weather is wet and windy I wear my woollen sweater"  (they don't understand the word jersey very often) and you'll pick up the first language interference!  So don't make the same mistake going back the other way!
 
 


and that's about it......  all in all, its not a lot of words for an entire language.....

each one of the "words" above denotes one chinese character

Usage of tones obviously increases the range of meanings, plus the combinations of  characters will create new meanings too

playing around with direct translations can help to pin down grammatical differences in your memory... eg:

"what's your name?"   ni jiao shen me ming zi?  =  you call what name?

 

Links

Chinese words 1 2 3 top   (help with pronunciation)

More thoughts on learning a new language
(with a Chinese angle)

back to learning Chinese
home

Andrew's links