我幫助你學會 漢語拼音 (羅馬拼音) 

                

bo

ba  

ban 

bang

ben   

beng 

bi

bin 

bing

 

bu

po

 pa 

 pan

pang

 

pen

peng

pi  

pin  

ping 

pu

mo 

ma 

man 

滿

mang

men

meng

mi 

min

ming 

mu

fo

fa

fan

fang 

 

fen

feng

*

 

 

 

fu

                                                                                   (*"fung" in Taiwan

 

 

 

bai 

bei 

bie

bao

 

 

biao

bian

 便

pai 

pei 

pie 

pao

pou 

 

piao  

pian

mai

mei

mie 

mao

mou

miu

 

miao 

mian

 

fei

 

 

 

 

 

 

                     


             
 

de

da   

dan

dang

 

deng 

di 

 

ding 

dong 

du 

 

duan

te

ta

tan

tang

 

teng 

ti 

 

ting 

tong 

tu 

  

tuan

ne

na 

nan

nang

nen

neng

ni 

nin 

ning 

nong 

nu

(nv) 

nuan

le

la 

lan  

lang 

 

leng 

li  

lin 

ling 

long 

lu

lü (lv) 

luan

 

 

dai   

dei

dui  

die  

dao 

dou 

diu  

diao  

調

dian 

 

dun  

duo

 

tai  

 

tui  

退

tie

tao 

tou  

 

tiao 

 

tian 

 

tun 

tuo

 

nai 

nei  

 

nie 

nao 

 

niu  

niao 

nian

niang  

 

nuo 

nue

lai  

lei 

 

lie 

lao 

lou 

liu  

liao

lian 

liang  

lun   

luo

lue


 

ge 

gen

geng 

ga 

gan 

gang

gong 

gu  

gua

guan 

guang

ke  

ken

keng 

ka

kan 

kang

kong 

ku  

kua

kuan 

kuang

he  

hen 

heng   

ha  

han  

hang 

hong   

hu

hua

huan

huang

 

gai

gei 

gui 

gao 

gou

guai

gua

guo

kai  

 

kui 

kao

kou

kuai 

kua

kuo

hai 

hei 

hui

hao 

hou 

huai  

hua

huo

 

                    
                

ji 

jia 

jian  

jiang 

 

jin 

jing

jü  

jüan

qi 

qia

qian 

qiang

 

qin

qing 

qüan

xi 

西

xia 

xian 

xiang  

 

xin  

xing  

xü 

xüan


                                   
 

jie 

jiao

 

qie  

qiao 

qiong

xie   

xiao 

xiong

  
 

zi 

姿

za  

zan

zang 

 

zeng 

zu 

zun 

zuan 

zong

ci  

ca 

can 

cang

 

ceng

cu 

cun 

cuan 

 

cong

si   

sa  

san

sang

sen

 

su  

sun 

suan 

song

 


 

zai

zei 

zui 

zao 

zou

cai

 

cui 

cao

 

sai 

 

sui  

sao

 

           
                
              

zhi

zha

zhan

zhang 

zhe

zhen 

zheng 

zhu 

zhun 

zhuan 

zhuang

zhong

chi  

cha 

chan

chang 

che

chen 

cheng

chu 

chun  

chuan

chuang 

chong

shi

sha 

shan 

shang 

she

shen 

sheng 

shu   

shun  

 

shuang

 

ri   

 

 

ran 

rang 

 

ren 

reng 

ru  

 

ruan

 

rong

 

 

 

zhai

 

zhui 

zhao

zhou 

zhuai

chai  

 

chui 

chao 

chou 

chuai

shai 

shei 

shui

shao

shou  

shuai

                  
                
           


 

yi 

yia 

yan 

 yang 

yong 

 

yin

ying 

you 

ye  

yü  

yue

wo 

wa  

wan 

wang

wei

wen

weng 

wu

 

 

 

 

e   

er

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

ai

ao

ei 

ou

                            
                             

an 

ang

en 

eng


            

Links

Chinese words 1 2 3 top   (help with pronunciation)

More thoughts on learning a new language
(with a Chinese angle)

back to learning Chinese
home
Andrew's links